แรงจูงใจ

Posted on: ตุลาคม 22, 2015, by :

14. คอมพิวเตอร์ (Computer)

ข้อดีของคอมพิวเตอร์

1. คอมพิวเตอร์จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนให้แก่ผู้เรียน  เนื่องจากการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์นั้นเป็นประสบการณ์ที่แปลกและใหม่

2. การใช้สี  ภาพลายเส้นที่แลดูคล้ายเคลื่อนไหว  ตลอดจนเสียงดนตรี  จะเป็นการเพิ่มความเหมือนจริงและเร้าใจผู้เรียนให้เกิดความอยากเรียนรู้  ทำแบบฝึกหัด  หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้  เป็นต้น

3. ความต้องสามารถมองเห็นได้ชัดของหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยในการบันทึกคะแนนและพฤติกรรมต่างๆ  ของผู้เรียนไว้เพื่อใช้ในการวางแผนบทเรียนขั้นต่อไปได้

4. ความต้องสามารถมองเห็นได้ชัดในการเก็บข้อมูลของเครื่อง  ทำให้ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดนำมาใช้ในลักษณะของการศึกษารายบุคคลได้เป็นอย่างดี  โดยต้องสามารถมองเห็นได้ชัดกำหนดบทเรียนให้แก่ผู้เรียนแต่ละคนและแสดงผลความก้าวหน้าให้เห็นได้ทันที

5.  ลักษณะของโปรแกรมบทเรียนที่ให้ความเป็นส่วนตัวแก่ผู้เรียน  เป็นการช่วยให้ผู้เรียนที่เรียนช้า  ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเรียนไปตามความต้องสามารถมองเห็นได้ชัดของตนโดยเฉพาะอย่าง  ไม่รีบเร่งโดยไม่ต้องอายผู้อื่น  และไม่ต้องอายเครื่องเมื่อตอบคำถามผิด

6.  เป็นการช่วยขยายขีดความต้องสามารถมองเห็นได้ชัดของผู้สอนในการคบคุม