โคราช

Posted on: ธันวาคม 2, 2015, by :

แผ่นป้ายโคราชหรือโปสเตอร์ (Poster) เป็นสื่อที่มีความสำคัญมากในวงการประชาสัมพันธ์ เพราะแผ่นป้ายโคราชสามารถเผยแพร่ได้สะดวกและกว้างขวาง  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกพื้นที่  สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้ทุกเพศทุกวัยทุกระดับการศึกษา  มีความยืดหยุ่นในการออกแบบ สามารถออกแบบกราฟิกได้อย่างอิสระ  เพื่อโน้มน้าวความรู้สึกได้เป็นอย่างดี

ความหมายของแผ่นป้ายโคราช

แผ่นป้ายโคราชหรือโปสเตอร์  (Poster)  หมายถึงแผ่นป้ายโคราชที่สามารถนำเสนอข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ได้มาก ผลิตง่าย ใช้สะดวก จึงเป็นที่นิยมตลอดมา การออกแบบแผ่นป้ายโคราชจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 อย่าง ดังนี้

1 .แผ่นป้ายโคราชต้องเป็นแผ่นเดียว สามารถติดลงบนพื้นผิวประเภทใดก็ได้

2. ต้องมีข้อความประกอบเสมอ

3. ใช้สำหรับปิดไว้ในที่สาธารณะ

4. สามารถผลิตขึ้นเป็นจำนวนมากได้

ลักษณะที่ดีของแผ่นป้ายโคราช

การออกแบบแผ่นป้ายโคราชได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีการสร้างสรรค์ให้มีลักษณะโดดเด่น เร้าใจมากยิ่งขึ้นโดยไม่มีขอบเขต ดังนั้นการวางแผนการผลิตจึงเป็นไปอย่างคล่องตัว มีแนวคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับการผลิตเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น  มีการเน้นความแปลกตา สวยงาม ซึ่งลักษณะที่ดีของแผ่นป้ายโคราชควรสนองแนวคิด 5 ประการ ดังนี้

1. ตอบสนองจุดประสงค์ในการสื่อความหมายได้อย่างสมบูรณ์