โคราช

Posted on: ธันวาคม 11, 2015, by :

คัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟตามท้องถนนกลางแจ้ง แบ่งได้เป็น 2 เนื่องจากประเภทของป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟจะมีหลายประเภทดังนี้  (Russell and Lane,1993,)

1 แผ่นภาพแผ่นป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟตามท้องถนน (Poster)   หมายถึง  สิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแผ่นป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟตามท้องถนนประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการ ตลอดจน

ชักจูง ให้ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีลักษณะเป็น แผ่นเดียว  พิมพ์ด้วยกระดาษขนาดต่าง ๆ ได้แก่  31 X 43 นิ้ว   หรือ  24  X 35  นิ้ว ติดตั้ง

ไว้ใน ที่สาธารณะซึ่งมีผู้คนจํานวนมากเช่น หน้าร้าน  ศูนย์การค้า  โรงภาพยนตร์ โปสเตอร์จะต้องประกอบด้วยลักษณะที่สำคัญ 4 ประการคือ

1. ต้องเป็นแผ่นโดดๆ ที่ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดปะลงบนพื้นผิวใดก็ได้

2. จะต้องมีข้อความ ไม่เพียงแต่มีรูปเท่านั้น

3. จะต้องปิดแสดงไว้ในสาธารณะ