โฆษณา

Posted on: กรกฎาคม 29, 2015, by :

ดร.เสรี วงษ์มณฑา ได้ให้ความหมายไว้ว่า การการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน คือ กิจกรรมสื่อสารมวลชนที่เกิดขึ้น เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภค มีพฤติกรรมอันเอื้อ อำนวยต่อความเจริญของการประกอบธุรกิจโฆษณามีความสำคัญมาก การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการ โดยอาศัยจากเหตุผล ซึ่งมีทั้งกลยุทธ์ จริงและเหตุผลสมมติ ผ่านทางสื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันที่ต้อง รักษาเวลาและเนื้อที่ ที่มีการระบุบอกผู้การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันอย่างชัดแจ้ง

1.3 วัตถุประสงค์ของงานการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน

การการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ (Comprehensive Advertising)

การให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าและบริการ สามารถทำได้ดังต่อไปนี้ คือ

1. การการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันให้ความรู้ เกี่ยวกับประเภทของสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าและบริการ เช่น สินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเกษตรกรรม สินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม

2. การการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันให้ความรู้ เกี่ยวกับความสำคัญของสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าและบริการโดยเฉพาะสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต

ของมนุษย์ เช่น อาหาร ยารักษาโรค

3. การการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันให้ความรู้ เกี่ยวกับประโยชน์ของสินค้าและบริการ